شماره تلفن تب تصویر پارسیان- تجهیزات پزشکی دندانپزشکی

ISO 14001 certificate

ISO 14001:2004

ISO 9001 certificate

ISO 9001:2008

ISO 10015 certificate

ISO-10015:1999

ISO 18001 certificate

ISO 18001:2007

ISO13485 certificate

ISO 13485:2003

IMS certificate

IMS:2007